2008-07-05

Askatasuna, hitz hori / Libertad, esa palabra

Gaur egungo demokrazietan, ez du inork askatasunaren eskubidea auzitan jartzen: prentsa askatasuna, adierazpen askatasuna, kultura askatasuna... Baina "askatasun" hitzari esanahia barrutik hustu diogu, edo esanahi hori luzatu, eta hitza ardura gabe eta berekoikeriaz ari gara erabiltzen.

Gizabanakoaren eskubidea gainerako gizabanakoen askatasunarekin bateraezina da, eta hor dago muga.

Behin hausnarketa txiki, nabari, baina beharrezko hori egin eta gero, har dezagun gure hizkuntza gogoan, har dezagun euskara. Azkenaspaldian, badirudi zenbait guraso euren seme-alabak gaztelaniazko hizkuntza ereduetan matrikulatzeko askatasuna aldarrikatzen ari direla. Gauzak horrela, guraso horiei galdera batzuk bota beharko genizkieke:gizarte elebidunetan benetan sinesten al dute? Elebitasuna onuragarria dela uste al dute? Gizarte elebidun batek soilik bermaditzakeelako herritar guztion eskubideak, eta elebitasuna bermatzenduen hezkuntza sistema bakarrik izango da hezkuntza sistema arduraduna,guztion eskubideak ahalbidetuko dituena.

Zer nahiago? Gurasoen askatasuna ala seme-alaben askatasuna egoerakegoera zein hizkuntza erabiliko duten erabaki ahal izateko? Gurasoen ardura da seme-alaben ongizatean eragingo duen hezkuntza mota aukeratzea, eta euren seme-alaben askatasuna gogoan izan behar dutena.

Guztiok baldin badaukagu gaztelania ala euskara erabiltzeko eskubidea, arduratsu jokatu behar dugu, eta hizkuntza biak erabiltzeko eskubide hori bermatuko duen gizarte egoeraren alde lan egin behar izango dugu . Helburu hori egiazko elebitasunarekin etorriko zaigu bakarrik, euskara edo gaztelania zonaldeak zonalde indartuko dituen hezkuntza sistema batekin, hizkuntza bien ikaskuntza bermatuko duen sistema. Horrela bakarrik gauzatu ahal izango da gure askatasuna.

Baina hezkuntzaz jardutea ez da nahikoa, Herri Administrazioaren egoera aztertzea ere behar-beharrezkoa da, egoera hori bereziki kezkagarria baita askatasunaren defentsaren gidari santu batzuentzat.

"Administrazioan euskara inposatu egiten da" ; "euskararen inposaketarekin, zenbat profesional handi geratuko ote da bidean?"; "euskarari doktoretza bati baino balio handiagoa ematen zaio oposaketetan "; "espainiarestatuko edozein herritarrek estatuko edozein oposaketara aurkezteko aukera berberak izan behar ditu, eta euskararen inposaketak eskubidehori urratzen du ", etab. Esaldi horiek guztiak, eta antzekoak, seguru asko behin baino gehiagotan entzun izan ditugula, baina ez dute askatasuna defendatzen, ez horixe, esaten dituenaren interesen defentsa baino ez dira, berekoikeriaz beterik dauden esaldi ustelak .

Herri Administrazioa ez da EIN edo INEMen bulegoa, Herri Administrazioa ez da guztioi lanpostu finkoa emateko sortua dagoen erakundea, hori ez da Administrazioaren ardura .Administrazioa herri zerbitzuak kudeatzeko erantzukizuna duen erakundea da, eta luzapenez, herritarroi behar den moduko zerbitzua bermatu behar digun erakundea, herritar guztioi hain zuzen ere.

Hortaz, gizarte elebidun baten, bi hizkuntza ofizial dagoen gizarte baten, Administrazioaren erantzukizunetako bat erabiltzaileon hizkuntza eskubideak bermatzea da, euskaraz zein gaztelaniaz hartuak izateko eskubidea, norbera bere hizkuntzan, edo norberak erabakitzen duen hizkuntzan . Eta Administrazioaren langileek euren lana nahikotasunez betetzeko prestakuntza izan behar dute, baita herritar orori berdin erantzutekoa ere, euskaldunoi zein euskaldunak ez direnei.

Egia da, bigarren mailako herritarrik ez du egon behar, eta guztiok eduki behar ditugu eskubide eta askatasun berberak. Horregatik, egiazko elebitasunaren defentsa egin behar dugu, uste osoz . Ez diogu inori ukatzen euskara ikasteko eskubidea, ondorioz, edonork aukera berdintasuna dauka edozein lanpostu lortzeko. Inori ez zaio gaizki iruditzen enpresa batek euren hautagaiei ingelesa edo frantsesa eskatzea, horretan ez du inork inposiziorik ikusten. Administrazioa ez da desberdina, enpresa publikoak bere baldintzak jartzen dizkio hautagaiei, eta baldintza horiek herritar guztion berdintasuna bermatzeko pentsatuta daude, herri honetako erabiltzaileon askatasuna bermatzeko hain zuzen ere.

Hitzaurrean esaten nuenez, egiazko elebitasunaren alde egin dezagun,aitzakiak eta interes indibidualak alde batera utzita. Askatasuna dago jokoan, arduraz jokatzea da gakoa.

Ugaitz Zabala
EGIren Aberri Batzordeko kideaEn los modelos de democracia actuales, nadie se atreve a poner en entredicho la cuestión de la libertad: libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de culto… Pero libertad es una palabra a la que hemos vaciado de contenido, o para la que hemos estirado su significado, haciendo un uso egoísta y poco responsable de la misma. La libertad individual acaba donde es incompatible con la libertad individual del resto.

Una vez hecha esta pequeña, evidente, pero necesaria reflexión, pensemos en nuestra lengua, el euskera. En los últimos tiempos, parece ser que se alzan voces que reclaman la supuesta libertad de poder matricular a los hijos e hijas en un modelo lingüístico en castellano. Dicho esto, habría que preguntar a esos padres y madres si de verdad creen en una sociedad bilingüe, porque sólo una sociedad bilingüe garantiza la libertad de toda la ciudadanía, y sólo la educación que realmente garantice el bilingüismo será una educación responsable y que posibilite los derechos de todos y todas.

¿Libertad la de los padres y madres, o libertad de sus descendientes para que ellos libremente puedan decidir qué lengua usar en cada situación? Los padres y las madres han de procurar una educación que realmente incida en el bienestar de sus hijos e hijas, y es en la libertad de éstos en la que han de pensar.

Si todos tenemos derecho a usar el castellano o el euskera indistintamente, deberemos ser responsables para dar pasos en pro de la situación social que garantice la libertad de usar indistintamente una lengua o la otra, y esto sólo se consigue con un bilingüismo real, con una educación que refuerce el euskera o el castellano donde sea necesario, pero que garantice el aprendizaje de ambas lenguas. Sólo así podremos ejercer realmente nuestra libertad.

Pero al igual que podemos hablar de educación, también es necesario referirse a la situación de la Administración Pública, que también es reflejo una situación particularmente preocupante de cara a algunos adalides de la libertad.

"En la administración se impone el euskera"; "por la imposición del euskera, ¿cuántos grandes profesionales se quedarán por el camino?"; "el euskera vale más que un doctorado en las oposiciones"; "todo ciudadano o ciudadana del estado español debe tener las mismas oportunidades para presentarse a cualquier oposición del estado, y el euskera coarta ese derecho", etc. Todas estas son frases que probablemente hayamos escuchado más de una vez, pero que no esconden una defensa a ultranza de la libertad, sino una defensa a ultranza de los intereses particulares de quien las expresa, cargadas de egoísmo, sin pensar en los demás.

La Administración Pública no es la oficina del INEM, la Administración Pública no es un ente creado para garantizarnos un puesto de trabajo a toda la ciudadanía, es decir, la Administración no está ahí para darnos un trabajo estable y bien remunerado. La Administración es la organización encargada de gestionar los servicios públicos, y por ende, la organización que ha de garantizar un servicio adecuado a la ciudadanía, a toda la ciudadanía.

Por lo tanto, en una sociedad bilingüe, en una sociedad en la que coexisten dos lenguas oficiales, la responsabilidad de la Administración es garantizar el derecho de los usuarios y las usuarias a poder ser atendidos en su lengua, euskera o castellano, y los empleados públicos han de tener la formación suficiente para desempeñar su trabajo con solvencia y atendiendo por igual a toda la ciudadanía, euskaldunes y no euskaldunes.

Efectivamente, no debe haber ciudadanos de segunda, y todos hemos de tener los mismos derechos y libertades, por ello debemos defender el bilingüismo real hasta el final. A nadie se le está vetando su derecho a poder aprender euskera, por consiguiente, todo el mundo tiene las mismas oportunidades de acceder al puesto de trabajo que desee. Nadie pone el grito en el cielo cuando una empresa solicita a sus candidatos y candidatas un nivel alto de inglés o francés, nadie lo ve como una imposición. La Administración no es diferente, la empresa pública también pide sus propios requisitos a sus candidatos y candidatas, y esos requisitos están ideados para garantizar la igualdad a toda la ciudadanía, para garantizar las libertades a todos los usuarios y usuarias de este país.

Como decía en el preámbulo, apostemos por un bilingüismo real, sin excusas ni intereses particulares. Es cuestión de libertad, es cuestión de responsabilidad.

Ugaitz Zabala
Miembro del Consejo Nacional de EGI

No hay comentarios: